COPASI API  4.40.278

lyap → CopasiDataModel Relation

File in copasi/lyapIncludes file in copasi/CopasiDataModel
CLyapProblem.cppCDataModel.h
CLyapTask.cppCDataModel.h
CLyapWolfMethod.cppCDataModel.h