COPASI API  4.16.103

CopasiDataModel → lyap Relation

File in copasi/CopasiDataModelIncludes file in copasi/lyap
CCopasiDataModel.cppCLyapTask.h